Zasoby NFE

Projekty Erasmus+ opierają się na edukacji pozaformalnej. Jest to forma edukacji, która uzupełnia edukację formalną (szkoły, uniwersytety itp.) i odbywa się poza formalnym systemem edukacji. Edukacja pozaformalna opiera się na potrzebach edukacyjnych uczących się i koncentruje się na zapewnieniu uczącym się praktycznych umiejętności lub wiedzy, których normalnie nie otrzymaliby (lub tylko w ograniczonym zakresie) w ramach edukacji formalnej. Edukacja pozaformalna (NFE) odnosi się również do postaw uczniów.

Główne cechy krajowej edukacji i szkoleń szkolnych:

  • Pozaformalne działania edukacyjne są elastyczne – można je dostosować do konkretnych potrzeb uczniów.
  • Są ustrukturyzowane – zajęcia mają jasny cel edukacyjny i odbywają się w określonych ramach czasowych.
  • są często prowadzone przez moderatorów lub trenerów, którzy zapewniają bezpieczną przestrzeń oraz ułatwiają i wspierają naukę uczestników
  • odpowiedzialność za naukę spoczywa na uczestnikach – facylitatorzy/trenerzy zapewniają przestrzeń, w której może odbywać się nauka.
  • refleksja jest kluczowa. Uczestnicy są zachęcani do refleksji i uczenia się na podstawie swoich doświadczeń podczas aktywności.
  • Dobrowolne uczestnictwo – uczestnicy nie są zmuszani do udziału w działaniach; mogą swobodnie decydować, czy chcą wziąć udział w konkretnym programie.
  • Uznawalność – w projektach Erasmus+ certyfikat Youthpass jest wykorzystywany do oceny tego, czego nauczyli się uczestnicy i do wzmocnienia ich udziału w projektach finansowanych przez Komisję Europejską.
  • Działania NFE są częścią uczenia się przez całe życie – koncepcji, która promuje uczenie się w każdym wieku i umożliwia uczestnikom zdobywanie wiedzy/umiejętności poza formalnymi systemami edukacji.

Największą bazę zasobów dotyczących metod edukacji pozaformalnej w ramach programu Erasmus+ można znaleźć pod adresem: https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/ .

SALTO-YOUTH oznacza wsparcie, zaawansowane możliwości uczenia się i szkolenia dla młodzieży. Działa w ramach programów Erasmus+ Młodzież i Europejski Korpus Solidarności. Na stronie internetowej można znaleźć narzędzia szkoleniowe, a także kalendarz szkoleń (z wieloma szkoleniami dla osób pracujących z młodzieżą opartymi na narzędziach NFE). – https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/

Tutaj znajdziesz również narzędzie do dobierania graczy (https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/), które może pomóc w znalezieniu partnerów do projektów folklorystycznych (dzięki temu narzędziu znaleźliśmy partnerów do naszego projektu youthfolklore.com).

Poniżej przedstawiamy kilka publikacji z przydatnymi ćwiczeniami do codziennej pracy z grupami folklorystycznymi.

Conflict Management: “T-Kit 12: Youth transforming conflict” by Youth Partnership (Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of youth)
Intercultural learning: “T-Kit 4: Intercultural Learning” by Youth Partnership (Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of youth)
Facilitation of learning and value-based learning in mobility projects: “T-kit 14: Value-based learning in mobility projects” by Youth Partnership (Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of youth)
Communication: “Nansen Handbook in Dialogue and Conflict Transformation” by Nansen Fredssenter
Team building and collaboration: “Games & Activities” Compilation by Life Foundation.