Spotkanie inaugurujące nasz projekt

Celem tego spotkania było przede wszystkim wzajemne poznanie się. Nie wszyscy koordynatorzy projektów mieli okazję w przeszłości spotkać się ze sobą twarzą w twarz. Była to nasza pierwsza współpraca w takim konsorcjum. Wierzymy, że osobisty kontakt jest kluczem do udanej współpracy, dlatego zorganizowanie stacjonarnego spotkania offline jest niezbędne przy tak dużym i długim projekcie. Pomogło nam to zrozumieć sposób pracy każdej z organizacji, nasze różnice, nasze zasoby. Każdy z partnerów zaprezentował swoje dotychczasowe i bieżące projekty oraz metodologię pracy z młodzieżą. Będzie to jeden z czynników, który wesprze nas w ocenie ryzyka w projekcie i znalezieniu sposobów zapobiegania mu.

Podczas spotkania omówiliśmy również i podpisaliśmy umowę partnerską pomiędzy naszymi organizacjami. Umowa zawiera prawa, obowiązki, odpowiedzialność, terminy, podziały finansowe, plan płatności dla partnerów.

Inne rzeczy, które zostały omówione i sprecyzowane podczas spotkania inauguracyjnego:

 • dorobek intelektualny (strona internetowa youthfolklore.com) – projekt strony, zawartość, terminy pisania artykułów i postów na blog, terminy tłumaczeń
 • stworzenie logo projektu
 • szczegółowy harmonogram działań projektowych
 • wymiana pomysłów i dobrych praktyk dotyczących tematu projektu
 • dwa krótkoterminowe wspólne szkolenia personelu, które odbędą się w Rumunii i w Polsce – ich organizacja, treści edukacyjne, termin zakupu biletów, przygotowanie naszych uczestników
 • ryzyka, które mogą wystąpić podczas realizacji projektu; zidentyfikowaliśmy ryzyka i przygotowaliśmy plan zapobiegania im.

Szkolenie z zakresu tworzenia materiałów audiowizualnych, promocji i upowszechniania wyników

W szkoleniu wzięło udział 20 uczestników (4 uczestników z każdego kraju * 5 krajów), w tym 2 doświadczonych w temacie trenerów młodzieżowych z Rumunii, którzy również uczestniczyli w szkoleniu.

Głównym celem szkolenia było wyposażenie pracowników młodzieżowych/instruktorów ludowych pracujących z zespołami folklorystycznymi/grupami ludowymi w wiedzę na temat upowszechniania rezultatów naszych działań edukacyjnych oraz sposobów promowania naszych działań/projektów/akcji.

Cele szkolenia:

 • przekazanie uczestnikom teorii na temat upowszechniania rezultatów
 • przekazanie uczestnikom wiedzy na temat tego, co jest rezultatem działalności edukacyjnej
 • rozróżnienie pomiędzy upowszechnianiem, promocją i widocznością
 • wyposażenie w podstawowe umiejętności pisania artykułów, tworzenia i montowania filmów, robienia dobrych zdjęć
 • stworzenie przestrzeni do dzielenia się i wymiany dobrych praktyk dotyczących promocji i upowszechniania rezultatów.

Szkolenie jest wzorem do naśladowania, jak promować nasze działania i jak upowszechniać rezultaty naszej pracy. Metodyka stworzona podczas szkolenia zostanie opublikowana na stronie internetowej: youthfolklore.com i będzie inspiracją dla innych osób pracujących z młodzieżą w zespołach folklorystycznych.

Umiejętności i wiedza otrzymane podczas tego szkolenia będą nam niezbędne do rozwijania naszego dorobku intelektualnego, a ich efektem będzie podniesienie jakości treści, które będziemy publikować na stronie internetowej.

Szkolenie z zakresu wykorzystania metod edukacji nieformalnej (NFE) wśród zespołów folklorystycznych

W szkoleniu wzięło udział 19 uczestników (3 z Polski i po 4 z Bułgarii, Grecji, Węgier i Rumunii), w tym 2 doświadczonych trenerów młodzieżowych z Polski.

Głównym celem szkolenia było wyposażenie pracowników młodzieżowych/instruktorów ludowych pracujących z zespołami folklorystycznymi/zespołami ludowymi w wiedzę na temat metod NFE, aby w pełni wykorzystać potencjał ich oddziaływania na młodzież, z którą pracują.

Cele szkolenia:

 • przekazanie uczestnikom teorii na temat NFE
 • zapewnienie uczestnikom bezpiecznej przestrzeni do mówienia o wyzwaniach w ich pracy z zespołami folklorystycznymi
 • stworzenie przestrzeni do dzielenia się i wymiany doświadczeń związanych z muzyką ludową w nauczaniu pozaformalnym
 • opracowanie narzędzi NFE służących wzmocnieniu kompetencji osób pracujących z młodzieżą, instruktorów, edukatorów pracujących w sektorze kreatywnym w zakresie rozwiązywania konfliktów, uczenia się międzykulturowego, zarządzania projektami
 • wzmocnienie rozwoju umiejętności miękkich takich jak: kreatywność, komunikacja, współpraca; ich poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości, uczenia się międzykulturowego wśród młodych ludzi zaangażowanych w zespoły folklorystyczne.

Drugie spotkanie w ramach projektu międzynarodowego ("Mid-term Evaluation"), prowadzone przez 4Youth

Spotkanie dotyczyło przede wszystkim monitorowania realizacji projektów. Oceniliśmy, czy nasze konsorcjum jest coraz bliżej osiągnięcia wszystkich celów projektów. W przypadku niepowodzenia w realizacji naszego harmonogramu przygotowujemy plan naprawczy, który pomoże nam przezwyciężyć trudności.

Inne sprawy, które zostały omówione:

 • ewaluacja dwóch krótkoterminowych wspólnych szkoleń personelu
 • monitorowanie postępów projektu (osiągnięcie przewidzianych wskaźników, wpływ projektu w naszych krajach, wpływ na młodzież)
 • mobilność mieszana na Węgrzech – omówiliśmy organizację, treści edukacyjne, termin zakupu biletów, przygotowanie naszych uczestników
 • ocena naszego partnerstwa i pracy wszystkich zaangażowanych organizacji do czasu spotkania.