O programie

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, młodzież i sport w Europie. W projektach Erasmus+ mogą uczestniczyć różne grupy docelowe, od

uczniów do seniorów. Powszechnym błędem jest przekonanie, że Erasmus+ jest przeznaczony tylko dla studentów uniwersytetów, ale w rzeczywistości większość obywateli Europy może skorzystać z udziału w programie (poprzez różne sektory tego programu).

Budżet programu wynosi 26,2 mld euro w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027.

Istnieją działania mające na celu uczynienie programu Erasmus+ jeszcze bardziej dostępnym i zaangażowanie większej liczby osób w następnym okresie finansowym.

Erasmus+ jest podzielony na następujące sektory:

  • szkolnictwo wyższe
  • kształcenie i szkolenie zawodowe
  • edukacja szkolna
  • kształcenie dorosłych
  • młodzież
  • sport

W tym artykule skupimy się na sektorze młodzieżowym, ponieważ projekt youthfolklore.com jest finansowany w ramach tego sektora.

W ramach sektora młodzieżowego można realizować następujące projekty:

Kluczowe działanie 1: Mobilność edukacyjna jednostek

KA151 – Akredytowane projekty mobilności młodzieży

Organizacje, które uzyskały akredytację w programie Erasmus+ mają ułatwiony dostęp do finansowania wymian młodzieżowych i mobilności osób pracujących z młodzieżą. Nie muszą ubiegać się o środki na każde pojedyncze działanie, stworzyły plan długoterminowej realizacji mobilności (na 3-7 lat), dzięki czemu mogą organizować je regularnie, mając pewność, że mają środki na realizację swojej misji.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-accredited-youth 

KA152 – Mobilność młodzieży – Wymiany młodzieży

Wymiana młodzieży to spotkanie młodych ludzi trwające od 5 do 21 dni (z wyłączeniem dni podróży). Młodzi ludzie organizują wspólne działania, które mają cel edukacyjny (nie są to wyjazdy turystyczne) i są realizowane zgodnie z metodologią edukacji pozaformalnej (program oparty na potrzebach edukacyjnych uczestników; dobrowolne i aktywne uczestnictwo; ustrukturyzowany program; młodzi ludzie odgrywają aktywną rolę w przygotowaniu, realizacji i upowszechnianiu wyników). Wiek uczestników wynosi od 13 do 30 lat. Ważne jest również to, że każdemu zespołowi krajowemu musi towarzyszyć lider zespołu (bez ograniczeń wiekowych). W takim projekcie możliwe jest zorganizowanie wizyty przygotowawczej przed wymianą młodzieży, podczas której liderzy z każdej organizacji partnerskiej mogą się spotkać i przygotować do wymiany młodzieży.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/youth-exchanges

KA153 – Projekty mobilności dla osób pracujących z młodzieżą

Projekty te mają na celu wspieranie rozwoju zawodowego osób pracujących z młodzieżą. Kursy szkoleniowe mają na celu przekazanie osobom pracującym z młodzieżą konkretnej wiedzy lub narzędzi, które będą dla nich przydatne w codziennej pracy z młodymi ludźmi.

  • Wizyty studyjne mają na celu dzielenie się najlepszymi praktykami i pozwalają organizacjom zobaczyć, jak pracują inni i jak osiągają sukces w pracy z młodymi ludźmi.
  • Działania związane z budowaniem partnerstwa pozwalają osobom pracującym z młodzieżą i organizacjom, w których pracują, poznać się nawzajem i stworzyć przestrzeń do wspólnego opracowywania nowych projektów.
  • Seminaria służą dzieleniu się dobrymi praktykami w pracy z młodzieżą z przedstawicielami innych organizacji.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-youth-workers

KA154 – Działania związane z uczestnictwem młodzieży

Takie projekty mają na celu promowanie aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym w Europie. Projekty w ramach tej akcji mogą być wykorzystywane do zapewnienia przestrzeni ułatwiającej dialogu między młodymi ludźmi a decydentami.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/youth-participation

KA155 – Akcja DiscoverEU na rzecz włączenia społecznego

Akcja umożliwia młodym ludziom z mniejszymi szansami wzięcie udziału w Discover EU (https://youth.europa.eu/discovereu_en). Młodzi ludzie o mniejszych szansach mogą otrzymać dodatkowe wsparcie, aby mieć szansę na podróż po Europie. Należy zauważyć, że akcja skierowana jest do osób, które ukończyły 18 lat.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/discovereu-a

Kluczowe działanie 2: Współpraca między organizacjami i instytucjami

KA210 – Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie młodzieży

W ramach tej akcji organizacje mogą ubiegać się o kwoty ryczałtowe w wysokości 30 000 EUR lub 60 000 EUR. Głównym celem jest umożliwienie udziału mniej doświadczonym organizacjom i nowym uczestnikom programu. Główną cechą charakterystyczną jest to, że dotacje są niższe, czas trwania projektu jest krótszy i łatwiej jest ubiegać się o taki projekt (w porównaniu z KA220 – Partnerstwa współpracy). Organizacje te mogą zdobyć doświadczenie w programie Erasmus+ i zwiększyć swój potencjał.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/small-scale-partnerships

KA220 – Współpraca partnerska w dziedzinie młodzieży

Tutaj organizacje mogą ubiegać się o następujące kwoty ryczałtowe: 120 000 €, 250 000 € i 400 000 €. Dzięki takim projektom organizacje mogą podnieść jakość swojej pracy z młodymi ludźmi, stworzyć nowe narzędzia edukacyjne, które mogą wykorzystać w swojej pracy (i promować wśród innych organizacji młodzieżowych).

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/cooperation-partnerships

Więcej informacji o tym, jak się zaangażować, można znaleźć na oficjalnej stronie programu Erasmus+:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-individuals

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-organisations

Możesz również odwiedzić stronę internetową Narodowej Agencji w swoim kraju:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/contacts/national-agencies

Narodowe agencje są odpowiedzialne za zarządzanie programem Erasmus+ na poziomie krajowym (dostarczanie informacji, organizowanie konkursów grantowych i dystrybucję grantów wśród organizacji).