Τα Lego στην Ειδική Εκπαίδευση

Τα τελευταία χρόνια, η εκπαιδευτική ρομποτική και η εκπαίδευση με τουβλάκια Lego χρησιμοποιείται καθημερινά, τόσο για παιδιά με τυπική ανάπτυξη όσο και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, νοητική υστέρηση ή παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Έχει παρατηρηθεί ότι η ενασχόληση με τη ρομποτική και τα τουβλάκια Lego βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες και ενσυναίσθηση, να μάθουν να συνεργάζονται και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση.

Η κατασκευή ενός ρομπότ που θα είναι προγραμματισμένο να κινείται ή μιας απλής κατασκευής με τουβλάκια Lego, μοιάζει με μια πολύ δύσκολη διαδικασία για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Απαιτούνται διανοητικές και πρακτικές δεξιότητες, όπως η έννοια της αλληλουχίας και οι λεπτές κινητικές δεξιότητες. Ωστόσο, ένα εργαστήριο ρομποτικής μπορεί να προσφέρει πολλές γνώσεις, όπως ο σχεδιασμός ενός ρομπότ, ο χειρισμός ενός κινητήρα και η βασική έννοια της Πληροφορικής. Τα παιδιά μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τα λάθη που κάνουν κατά την κατασκευή του ρομπότ και να το χειρίζονται μετά τον προγραμματισμό του. Έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά με ειδικές ικανότητες έχουν ξεπεράσει σημαντικά εμπόδια στην εκπαίδευση λόγω της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Επίσης, τα παιδιά με ελλειμματική προσοχή και διάσπαση προσοχής, ήταν συγκεντρωμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα στην κατασκευή, ενώ τα παιδιά με ελλείψεις στις κοινωνικές δεξιότητες συνεργάστηκαν και αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους χωρίς προβλήματα κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας (Ζυλφολλάρι, 2019).

Υπάρχει πληθώρα ψηφιακών εργαλείων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Εδώ παρουσιάζουμε μερικά από αυτά που χρησιμοποιεί η κοινοπραξία μας στην καθημερινή της εργασία με τους νέους.

Τα οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες από την ενασχόλησή τους με τη ρομποτική και τα τουβλάκια Lego δεν περιορίζονται στο ακαδημαϊκό αντικείμενο. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν αυτή τη μαθησιακή διαδικασία με χαρά και ενθουσιασμό, επηρεάζοντας θετικά τα συναισθήματά τους. Παράλληλα, η βιωματική μάθηση, η ανταλλαγή ιδεών, ο προβληματισμός και η συνεργασία μεταξύ τους οδηγούν στην απόκτηση γνώσεων και στην οικοδόμηση της μάθησης (Κούτρα, 2017).

Η διαδικασία μάθησης μέσω των εργαστηρίων ρομποτικής βασίζεται στο εποικοδομητικό μοντέλο μάθησης του Piaget, δηλαδή στην κατασκευή της μάθησης από τους μαθητές. Οι δραστηριότητες επίλυσης πραγματικών προβλημάτων ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και προωθούν την κοινωνική αλληλεπίδραση. Οι μαθητές αποκτούν τη γνώση πιο αποτελεσματικά μέσω της ενεργού συμμετοχής τους στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τον ψηφιακό προγραμματισμό ενός αντικειμένου. Με άλλα λόγια, η ενασχόληση με την εκπαιδευτική ρομποτική και τα τουβλάκια Lego είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία για τα παιδιά με ειδικές ικανότητες, ενώ ταυτόχρονα τους προσφέρει άμεση εμπειρία, τη χαρά του πειραματισμού και της δημιουργικότητας, την αυτοαποτελεσματικότητα και την άμεση εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία, που αποτελούν βασικές παραμέτρους για την εκπαίδευσή τους (Ζυλφολλάρι, 2019).

Photos by Mariana Mouratidou

Βιβλιογραφία

Ζυλφολλάρι, Ι. (2019). Η Εκπαιδευτική Ρομποτική στην Ειδική Αγωγή. (Πτυχιακή Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2019). Ανακτήθηκε από
http://ikee.lib.auth.gr/record/321081?ln=el
Κούτρα, Π. (2017). Η Εκπαιδευτική Ρομποτική στην Ειδική Αγωγή. (Μεταπτυχιακή Εργασία, Frederick University, 2017). Ανακτήθηκε από
https://www.academia.edu/34221568/Η_εκπαιδευτική_ρομποτική_στην_Ειδική_Αγωγή