Основната цел на проекта „youthfolklore.com“ беше да даде възможност на организациите, работещи с млади хора в творческия сектор, да издържат в трудни времена, като същевременно използват тези времена за повишаване на качеството на дейностите, предлагани на младите хора, като ги снабдят с подходящи, иновативни инструменти и им осигурят обучение.

Постигнахме целта, като следвахме посочените по-долу цели:

1. Създаване на устойчиво сътрудничество между различни организации в областта на фолклорното образование, междукултурното обучение, неформалното образование и творчеството, което ще прерасне в мрежа от такива организации.

2. Да предложи пространство за споделяне на добри практики, свързани с работата на творческия сектор в трудни времена (т.е. пандемията Ковида-19), когато обичайните методи на работа са изключени.

3. Да разработи инструменти за укрепване на компетенциите на младежките работници, инструкторите и преподавателите, работещи в творческия сектор, в областта на разрешаването на конфликти, междукултурното обучение, управлението на проекти.

4. Да се насърчи използването на НФО сред фолклорните групи, за да се използва пълният потенциал на тяхното въздействие върху младите хора.

5. Да се засили развитието на меки умения като: креативност, комуникация, сътрудничество; чувството им за инициативност и предприемачество, междукултурното обучение сред младите хора, ангажирани във фолклорните групи.

6. Да се стимулира европейската осведоменост и да се даде възможност на младежите да бъдат успешни иноватори в своята местна среда, като използват творческия си подход, страстта си да изразяват собствената си култура и отвореността си към други култури.

Основният резултат от проекта е youthfolklore.com – уебсайт, който създава не само онлайн пространство за обучение, вдъхновение и работа в мрежа, но и насърчава инициативи на живо, когато това е възможно. Проектът и неговият основен резултат – онлайн платформата youthfolklore.com – служат както на млади хора, така и на професионалисти, работещи с тях, свързани с различни организации, като фолклорни групи и ансамбли, танцови групи, културни организации, хора, които просто са запалени по световния фолклор. Тя е пълна с вдъхновяващи истории, съвети и насоки, сценарии за семинари и ресурси за неформални дейности.

За да постигнем целта и задачите и да създадем интелектуалния продукт, в рамките на проекта организирахме следните дейности:

  • 3 транснационални срещи по проекта с цел управление на проекта
  • Курс на обучение за създаване на аудиовизуални материали, популяризиране и разпространение на резултатите за 20 участници от 5 държави (Полша, България, Румъния, Италия и Унгария)
  • Обучителен курс за използване на методите на неформалното образование (НФО) сред фолклорните групи за 19 участници от 5 държави (Полша, България, Румъния, Италия и Унгария)
  • Смесена мобилност на млади хора „Да се занимаваме с фолклор!“ за 34 участници от 5 държави (Полша, България, Румъния, Италия и Унгария)

Всички дейности по проекта бяха вдъхновени от принципите на НФО (подход, ориентиран към участниците, гъвкавост на програмата за обучение, групата като взаимен ресурс за учене, обучителите като фасилитатори на учебния процес, холистичен подход) и ученето чрез преживяване.

Нашето проектно предложение беше тясно свързано със стратегическото партньорство по програма „Еразъм+“ в отговор на ситуацията в COVID-19: то помогна на младите поколения и професионалистите, работещи в културния сектор на фолклора, да придобият умения и компетенции, включително цифрови, да повишат качеството, иновациите и признаването на младежката работа (…). Нашият проект потенциално би могъл да допринесе за създаването на работни места, вдъхновявайки младежите чрез успешни истории на вдъхновени от фолклора предприятия и инициативи, публикувани на нашия уебсайт. Той насърчава чувството за предприемчивост и инициативност, като насърчава младежките групи сами да кандидатстват за безвъзмездни средства и фондове. Не на последно място, благодарение на създадения и преведен на няколко езика уебсайт, който ще служи като платформа за работа в мрежа, но и като източник на знания, той силно насърчава подходите за участие и междукултурен диалог между организациите, представляващи сектора на неформалното образование, и организациите в културните сектори (като фолклорни ансамбли и групи, но не само). За нас беше важно да осъществим този проект в международно партньорство, за да улесним европейската осведоменост, да забележим общите предизвикателства, да сравним решенията и прозренията и да споделим възможно най-много добри практики.