Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου μας

Ο στόχος αυτής της συνάντησης είναι καταρχήν να γνωριστούμε μεταξύ μας. Στο παρελθόν δεν είχαν όλοι οι συντονιστές έργων την ευκαιρία να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ τους. Θα είναι η πρώτη μας συνεργασία σε μια τέτοια κοινοπραξία. Πιστεύουμε ότι η προσωπική επαφή είναι το κλειδί για την επιτυχή συνεργασία, γι’ αυτό και η διοργάνωση μιας σταθερής συνάντησης εκτός σύνδεσης είναι απαραίτητη για ένα τόσο μεγάλο και μακρύ έργο. Θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τον τρόπο εργασίας του κάθε οργανισμού, τις διαφορές μας, τους πόρους μας. Κάθε εταίρος θα παρουσιάσει τα προηγούμενα και τρέχοντα έργα του και τη μεθοδολογία της εργασίας του με τους νέους. Θα είναι ένας από τους παράγοντες που θα μας στηρίξουν στην αξιολόγηση των κινδύνων στο έργο και στην εξεύρεση τρόπων πρόληψής τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, θα συζητήσουμε και θα υπογράψουμε επίσης μια συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των οργανώσεών μας. Η συμφωνία θα περιλαμβάνει δικαιώματα, υποχρεώσεις, ευθύνες, προθεσμίες, οικονομικά τμήματα, σχέδιο πληρωμών προς τους εταίρους.

Άλλα πράγματα που πρέπει να συζητηθούν και να καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης:

 • το πνευματικό αποτέλεσμα (ιστοσελίδα youthfolklore.com) – σχεδιασμός της ιστοσελίδας, περιεχόμενο, προθεσμίες για τη συγγραφή άρθρων και αναρτήσεων για την ιστοσελίδα, προθεσμίες για μεταφράσεις
 • δημιουργία του λογότυπου του έργου
 • λεπτομερές χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων του έργου
 • ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών σχετικά με το θέμα του έργου
 • δύο βραχυπρόθεσμες κοινές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για το προσωπικό που θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία και την Πολωνία – θα συζητήσουμε την οργάνωσή τους, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, την προθεσμία για την αγορά εισιτηρίων, την προετοιμασία των συμμετεχόντων μας
 • τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Θα εντοπίσουμε τους κινδύνους και θα προετοιμάσουμε ένα σχέδιο για την αποτροπή τους.

Μαθήματα κατάρτισης για τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού, την προώθηση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν 20 συμμετέχοντες (4 συμμετέχοντες ανά χώρα * 5 χώρες), συμπεριλαμβανομένων 2 έμπειρων στο θέμα εκπαιδευτών νεολαίας από τη Ρουμανία, οι οποίοι κατείχαν το χώρο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Ο κύριος στόχος της κατάρτισης ήταν να εξοπλίσει τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας/εκπαιδευτές λαϊκής τέχνης που εργάζονται με λαογραφικά σύνολα/ λαϊκές ομάδες με γνώσεις σχετικά με τη διάδοση των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών μας δραστηριοτήτων και τον τρόπο προώθησης των δραστηριοτήτων/έργων/δράσεων μας.

 •  
 • να παρέχει στους συμμετέχοντες μια θεωρία σχετικά με τη διάδοση των αποτελεσμάτων
 • να δώσει στους συμμετέχοντες γνώση για το τι είναι αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας
 • να διακρίνουν μεταξύ διάδοσης, προώθησης και προβολής
 • να τους εφοδιάσει με βασικές δεξιότητες συγγραφής άρθρων, δημιουργίας και επεξεργασίας βίντεο, λήψης καλών φωτογραφιών
 • να παράσχει χώρο για την ανταλλαγή καλών πρακτικών όσον αφορά την προώθηση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων

Η εκπαίδευση αποτελεί πρότυπο για το πώς να προωθούμε τις δραστηριότητές μας και πώς να διαδίδουμε τα αποτελέσματα της εργασίας μας. Η μεθοδολογία που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της κατάρτισης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα: youthfolklore.com και θα αποτελέσει έμπνευση για άλλους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας που εργάζονται σε λαογραφικά σύνολα.

Οι δεξιότητες και οι γνώσεις που θα λάβουμε κατά τη διάρκεια αυτής της κατάρτισης θα μας είναι απαραίτητες για να αναπτύξουμε το Πνευματικό μας Έργο και θα έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας του περιεχομένου που θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα.

Σεμινάριο κατάρτισης για τη χρήση μεθόδων μη τυπικής εκπαίδευσης (ΜΑΕ) μεταξύ λαογραφικών ομάδων

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν 19 συμμετέχοντες (3 από την Πολωνία και 4 από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία), συμπεριλαμβανομένων 2 έμπειρων εκπαιδευτών νέων από την Πολωνία.

Ο κύριος στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν να εξοπλίσει τους λειτουργούς νεολαίας/εκπαιδευτές λαϊκών ομάδων που εργάζονται με λαογραφικά σύνολα/λαϊκές ομάδες με γνώσεις σχετικά με τις μεθόδους ΕΑΠ, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της επίδρασής τους στους νέους με τους οποίους εργάζονται.

Στόχοι της κατάρτισης:

 • να παράσχει στους συμμετέχοντες μια θεωρία σχετικά με την ΕΑΕ
 • να παρέχει στους συμμετέχοντες έναν ασφαλή χώρο για να μιλήσουν για τις προκλήσεις στην εργασία τους με λαογραφικές ομάδες
 • να παράσχει χώρο για την ανταλλαγή εμπειριών με τη λαϊκή μουσική στη μη τυπική μάθηση
 • να αναπτύξει εργαλεία της ΝΦΕ για την ενίσχυση των ικανοτήτων των εργαζομένων στη νεολαία, των εκπαιδευτών, των εκπαιδευτικών που εργάζονται στον δημιουργικό τομέα στον τομέα της επίλυσης συγκρούσεων, της διαπολιτισμικής μάθησης, της διαχείρισης έργων
 • να ενισχυθεί η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως: η δημιουργικότητα, η επικοινωνία, η συνεργασία- η αίσθηση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας, η διαπολιτισμική μάθηση μεταξύ των νέων που συμμετέχουν σε φολκλορικές ομάδες.

Η δεύτερη Διακρατική Συνάντηση Έργου ("Ενδιάμεση Αξιολόγηση"), που φιλοξενήθηκε από την 4Youth

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου. Αξιολογήσαμε αν η κοινοπραξία μας πλησιάζει στην επίτευξη όλων των στόχων των έργων. Σε περίπτωση που αποτύχουμε στην υλοποίηση του προγράμματός μας, ετοιμάζουμε ένα σχέδιο ανάκαμψης, το οποίο θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες.

Άλλα πράγματα που συζητήθηκαν:

 • αξιολόγηση των δύο βραχυπρόθεσμων κοινών προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού
 • παρακολούθηση της προόδου του σχεδίου (επίτευξη των προβλεπόμενων δεικτών, αντίκτυπος του σχεδίου στις χώρες μας, αντίκτυπος στη νεολαία)
 • μικτή κινητικότητα στην Ουγγαρία – θα συζητήσουμε την οργάνωση, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, την προθεσμία για την αγορά εισιτηρίων, την προετοιμασία των συμμετεχόντων μας
 • αξιολόγηση της εταιρικής μας σχέσης και των εργασιών όλων των εμπλεκόμενων οργανισμών μέχρι τη συνάντηση.