Работа с младежи

Младежката работа е извънкласна сфера на дейност, тъй като включва специфични дейности в свободното време и се основава на неформални и самостоятелни процеси на учене и на доброволно участие. Тя насърчава развитието на младите хора по многостранен начин, като им дава възможност да станат активни извън семейството, формалното образование и работата. Дейностите и процесите на младежка работа се управляват самостоятелно, съвместно или под ръководството на педагогически персонал (щатни или доброволни младежки работници и младежки лидери) и могат да се развиват и променят в съответствие с различни динамики. Младежката работа се организира и осъществява по различни начини (например от ръководени от младежи организации, младежки организации и неформални групи, както и от младежки служби и публични органи) и се формира на местно, регионално, национално и европейско равнище.

Това е определението за младежка работа, което можем да намерим в "ETS Competence Model for Youth Workers to Work Internationally".

Според нашия консорциум фолклорните ансамбли отговарят на много от критериите, които са изброени в гореспоменатата дефиниция. Участието във фолклорни групи определено е извънкласно. Членовете на групите го правят в свободното си време и то не е задължително в тяхната формална образователна програма. Можем да предположим, че за по-голямата част от хората във фолклорната група това е занимание в свободното време, те го правят за удоволствие, за да задоволят потребността от забавление, принос и принадлежност.

Това със сигурност отговаря на критериите за доброволно участие (освен ако родителите или настойниците не принуждават лицето да присъства, но това е друг въпрос – със сигурност можем да приемем, че огромното мнозинство от хората го правят по своя собствена воля).

Участието във фолклорна група дава възможност на младите хора да се възползват от възможностите си, те са част от нещо по-голямо и това им дава усещане за принадлежност. Те могат да допринесат за опазването на културното наследство, което също е голяма мотивация за много участници. Практикуването на пеене и танцуване развива младите хора цялостно, така че те имат умения, които могат да им бъдат полезни, когато учат други танци, по-модерни, или пеят песни, различни от народните.

Друг елемент, който е много важен за развитието на младите хора, е представянето на сцена пред много хора. Това може да повлияе на техните умения за публично представяне и изпълнение (включително публично говорене). Те по-малко се страхуват да се представят/говорят пред голяма публика. Младежите се насърчават да поемат лидерска роля в такава група. Чувството за инициативност се оценява много високо.

Това вероятно е очевидно за мнозина, но групата учи и на работа в екип – много от танците се танцуват в група, а добрият синхрон и упоритата работа на целия екип водят до интересен и вълнуващ групов танц, който публиката може да наблюдава.

Участието във фолклорна група също не е за подценяване – то позволява на младите хора да се запознаят с други връстници и да създадат приятели, понякога за цял живот. Много често младежите могат да се срещнат с връстници от други области, което може да доведе не само до приятелство, но и да им помогне да упражняват чужди езици.

Фолклорните ансамбли са важна част от местната общност. Младежите могат да укрепват социалните връзки с членовете на обществото, да се запознават с хората и да общуват с тях. Освен това фолклорната група често е визитна картичка на града/общината и местните хора се гордеят с нея.

Фолклорният ансамбъл не отговаря изцяло на определението за младежки работник, тъй като често основната цел на излизането от групата е артистичното представяне и участието във фолклорни фестивали/конкурси. Въпреки това в такива групи можем да забележим много от елементите на младежката работа и смятаме, че добавянето на повече елементи на НФЕ ще бъде от полза за членовете и фолклорните ансамбли. Смятаме, че добавянето на рефлексия върху ученето към дейностите и някои семинари за общуване биха били от голяма полза. Поради тази причина насърчаваме включването на елементи на неформалното образование в дейностите на фолклорните групи, поради което искахме да осъществим проекта „youthfolklore.com“.