Началната среща на нашия проект

Целта на тази среща е първо да се опознаем. В миналото не всички координатори на проекти са имали възможност да се срещнат лице в лице един с друг. Това ще бъде първото ни сътрудничество в такъв консорциум. Вярваме, че личният контакт е ключът към успешното сътрудничество, поради което организирането на стационарна офлайн среща е от съществено значение за такъв голям и дълъг проект. Тя ще ни помогне да разберем начина на работа на всяка от организациите, различията и ресурсите ни. Всеки от партньорите ще представи своите минали и текущи проекти и методологията на работата си с млади хора. Това ще бъде един от факторите, които ще ни помогнат да оценим рисковете в проекта и да намерим начини да ги предотвратим.

По време на срещата ще обсъдим и подпишем и споразумение за партньорство между нашите организации. Споразумението ще включва права, задължения, отговорности, крайни срокове, финансови разделения, план на плащанията към партньорите.

Други неща, които е необходимо да бъдат обсъдени и уточнени по време на началната среща:

 • интелектуален продукт (уебстраница youthfolklore.com) – дизайн на уебстраницата, съдържание, срокове за писане на статии и публикации за уеббагажа, срокове за преводи
 • създаване на логото на проекта
 • подробен график на дейностите по проекта
 • споделяне на идеи и добри практики във връзка с темата на проекта
 • две краткосрочни съвместни събития за обучение на персонала, които ще се проведат в Румъния и Полша – ще обсъдим организацията им, учебното съдържание, крайния срок за закупуване на билети, подготовката на нашите участници
 • рискове, които могат да възникнат по време на изпълнението на проекта. Ние ще идентифицираме рисковете и ще изготвим план за предотвратяването им. 

Курс на обучение за създаване на аудиовизуални материали, популяризиране и разпространение на резултатите

В обучението взеха участие 20 участници (по 4 участници от държава * 5 държави), включително двама опитни по темата младежки обучители от Румъния, които заеха място по време на обучението.

Основната цел на обучителния курс беше да предостави на младежките работници/фолклорните инструктори, работещи с фолклорни ансамбли/фолклорни групи, знания за разпространението на резултатите от нашите образователни дейности и как да популяризират нашите дейности/проекти/действия.
Цели на обучението:

 • да предостави на участниците теория за разпространението на резултатите.
 • да даде на участниците знания за това какво е резултат от образователната дейност
 • да се направи разграничение между разпространение, популяризиране и видимост
 • да им предостави основни умения за писане на статии, създаване и редактиране на видеоклипове, правене на добри снимки
 • да се осигури пространство за споделяне и обмен на добри практики по отношение на популяризирането и разпространението на резултатите

Обучението е пример за това как да популяризираме дейностите си и как да разпространяваме резултатите от работата си. Методиката, създадена по време на обучението, ще бъде публикувана на уебсайта: youthfolklore.com и ще бъде вдъхновение за други младежки работници, работещи във фолклорни ансамбли.

Уменията и знанията, получени по време на това обучение, ще ни бъдат необходими за развитието на нашия интелектуален продукт и ще доведат до подобряване на качеството на съдържанието, което ще публикуваме на уебстраницата.

Курс на обучение за използване на методите на неформалното образование (НФО) сред фолклорните групи

В обучението взеха участие 19 участници ((3 от Полша и по 4 от България, Гърция, Унгария и Румъния)), включително 2 опитни младежки обучители от Полша.

Основната цел на обучителния курс беше да предостави на младежките работници/фолклорните инструктори, работещи с фолклорни ансамбли/фолклорни групи, знания за методите на НФО, за да използват пълния потенциал на въздействието им върху младите хора, с които работят.

Цели на обучението:

 • да предостави на участниците теория за НФО
 • осигуряване на безопасно пространство за участниците да говорят за предизвикателствата в работата си с фолклорни групи
 • да осигури пространство за споделяне и обмен на опит с фолклорната музика в неформалното обучение
 • да се разработят инструменти за неформално обучение за укрепване на компетенциите на младежки работници, инструктори, преподаватели, работещи в творческия сектор, в областта на разрешаването на конфликти, междукултурното обучение, управлението на проекти
 • да се засили развитието на меки умения като: креативност, комуникация, сътрудничество; чувството им за инициативност и предприемчивост, междукултурно обучение сред младите хора, ангажирани във фолклорни групи.

Втората транснационална среща по проекта ("Междинна оценка"), чийто домакин беше 4Youth

Срещата беше посветена на мониторинга на изпълнението на проекта. Преценихме дали нашият консорциум се доближава до постигането на всички цели на проектите. В случай че не успеем да изпълним графика си, подготвихме план за възстановяване, който ще ни помогне да преодолеем трудностите.

Други неща, които бяха обсъдени:

 • оценка на двете краткосрочни съвместни обучения на персонала
 • мониторинг на напредъка на проекта (постигане на предвидените показатели, въздействие на проекта в нашите страни, въздействие върху младежта)
 • смесена мобилност в Унгария – ще обсъдим организацията, образователното съдържание, крайния срок за закупуване на билети, подготовката на нашите участници
 • оценка на нашето партньорство и работата на всички участващи организации до срещата.